Đường đi không tới nửa ngày,
Nói về thăm mẹ, hẹn rày hẹn mai.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004