Đường đi chín xã sông con,
Hỏi thăm ông Hưởng Hiệu hãy còn hay không?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)