Đường đi cả lách với lau,
Cả tràm với chổi, bỏ nhau răng đành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001