Đường đi cách núi Ba Vì,
Cách con sông Cái chàng đi đàng nào?


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002