Đường đời cách trở non sông,
Mẹ già đầu bạc, em còn thơ ngây.
Giang sơn gánh lấy một mình,
Có hay chăng tá tấm tình em đây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001