Đũa vàng dộng xuống mâm sơn,
Thấy ai có ngãi, anh thương mặn nồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001