Đũa vàng dộng xuống mâm sơn,
Đôi ta thương nhớ về cơn hội này.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001