Đũa ngọc sánh với bát vàng,
Anh hay ăn thuốc anh sang chơi nhà.
Anh sang em nâng điếu ra,
Điếu thời bằng bạc xe là đồng đen.
Điếu này còn lạ chưa quen,
Điếu này sáng tỏ như đèn ba dây.
Điếu này hút khói lên mây,
Anh xơi một điếu anh say lừ đừ.
Người ta say rượu lừ đừ,
Sao anh say thuốc cũng như say tình?
- Say huệ, say ngãi, say tình,
Nào ai say đắm mà mình phải lo.


Hai câu đầu có nơi đọc là:
Đũa ngọc đặt giữa mâm vàng,
Mấy khi anh lại qua sang bên nhà.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001