Đĩa đèn sầu ai đĩa đèn tắt
Nước mắt thương ai nước mắt sầu bi
Khăn tay điều đây, hỡi bạn lau đi kẻo buồn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001