Đĩ dại làm hại thằng tù,
Nó cho miếng bánh nó cù cả đêm.


Khảo dị:
Đĩ dại làm hại thằng tù,
Nó cho miếng bột nó cù cả đêm.
Đĩ dại làm hại thằng tù,
Nó cho ăn kẹo, nó cù cả đêm.
Đĩ dại làm hại thằng tù,
Nó cho cái kẹo, nó cù cả đêm.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969