Đù cha đứa bảo ta già,
Năm nay tám mốt vẫn là trẻ thơ.
Tuổi ta còn vẫn đương tơ,
Sao mà dám bảo ta giờ già nua.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001