Đông ken cho rét quăn da,
Thương anh vác cạn thuyền ta nhọc nhằn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001