Đông hồ sai vì bởi sợi dây thiều,
Xa anh vì bởi sợi chỉ điều xe lơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001