Đông Phù có sông Tô Lịch,
Có con người lịch hoạ phượng, hoạ rồng.
Yêu nhau chẳng quản đèo bòng,
Cách mười sông, chín núi cũng một lòng theo anh.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002