Đông Ba, Gia Hội, hai cầu,
Có chùa Diệu Đế bốn lầu hai chuông.


Khảo dị:
Đông Ba, Gia Hội, hai cầu,
Ngó lên Diệu Đế bốn lầu hai chuông.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001