Đông Ba ít đất nhiều nhà,
Bồ Đề sinh nguỵ đàn bà mọc râu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001