Đôi triếc con đưới con côi,
Hai con cùng một kết đôi vợ chồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001