Đôi tay nâng lấy cơi trầu,
Miếng trầu không là vợ, miếng cau là chồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001