Đôi tay nâng lấy đồng tiền,
Bẻ ba, bẻ bốn thề nguyền lấy nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001