Đôi tay cầm con dao vàng,
Thác thì chịu thác, quên chàng không quên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001