Đôi tay cầm đôi quả bòng,
Nâng lên đặt xuống giữa dòng nước trôi.
Chả nên đặt sự tái hồi,
Để cho bòng lại được trôi tay người.


Khảo dị:
Đôi tay nâng lấy quả bòng,
Tung lên ném xuống giữa dòng nước trong.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001