Đôi ta thời cứ đôi ta,
Những người trăng gió ngồi ra bên ngoài.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001