Đôi ta thề chắc một lời,
Thác thì thôi, chớ sống quyết không rời nhau đâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001