Đôi ta từ lúc gặp nhau,
Tình yêu gắn bó như cau với trầu.
Những đêm trăng sáng như thâu,
Chỉ mong được bắc nhịp cầu Ngân Giang.
Cùng nhau chung gối chung màn,
Để đôi ta được phỉ quyền ước ao.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001