Đôi ta tốt tuổi vừa đôi,
Khi đứng, khi ngồi trò chuyện lân la.
Yêu nhau mấy khó cũng qua,
Mấy gai cũng vượt, mấy xa cũng gần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001