Đôi ta tốt khóm giữa đồng,
Đôi bên thời núi, giữa sông Ngân Hà.
Số em phải lấy chồng xa,
Số anh phải lấy vợ nhà mới yên.
Các Đằng mượn gió đưa duyên,
Đôi ta không hẹn mà nên Tấn Tần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001