Đôi ta phải lòng nhau rồi
Như tằm phải thuốc, như xôi phải vò
Càng ăn, càng chẳng thấy no
Càng nắm càng dẻo, càng vo càng tròn
Chồng đẹp vợ giòn
Con cũng xinh xinh
Ta phải lòng mình
Mình phải lòng ta
Làm thơ mà tạc cây đa giữa đồng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001