Đôi ta như thể Đào Nguyên,
Khi vui nước Nhược, khi nhìn non băng.
Thâu đêm vui vẻ bóng Hằng,
Trọn ngày vui vẻ sính đàng xướng ca.
Đào hoa lưu thuỷ khác xa,
Cõi trần gian mấy người là chả chơi.
Giai nhân tài tử ở đời,
Trai tài, gái sắc vui chơi hội này.
Rồng mây mong những một ngày.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001