Đôi ta như rắn liu điu,
Nước chảy mặc nước ta dìu lấy nhau.


Khảo dị:
Đôi ta như rắn thìu điu,
Nước chảy mặc nước ta chèo lấy ta.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975