Đôi ta như nghệ với gừng,
Dầu sao đi nữa cũng đừng tiếng chi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001