Đôi ta như ngọn nhang trần,
Không cha không mẹ muôn phần cậy ai?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001