Đôi ta như ngãi Phan Trần,
Khi xa ngàn dặm khi gần nên đôi.


Khảo dị:
Đôi ta như ngãi Phan Trần,
Khi xa ngàn dặm, khi gần đôi bên.
Đôi ta như ngãi Phan Trần,
Khi xa ngàn dặm, khi gần bên đôi.
Hai ta kết nghĩa Châu Trần,
Khi xa ngàn dặm, khi gần tấc gang.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001