Đôi ta như mạ mới gieo,
Như lúa mới cấy còn non đòng đòng.
Đêm qua gió lạnh sương lùng,
Hỏi người có áo đắp cùng lấy hơi.
Thấy áo sao chả thấy người,
Như đứng nhà dột, như ngồi chuồng chim.
Thương ai nên phải đi tìm,
Đôi người có nhớ đưa tin tận nhà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001