Đôi ta như lửa mới nhen,
Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)