Đôi ta như lúa đòng đòng,
Đẹp duyên nhưng chẳng được lòng mẹ cha.
Đôi ta như chỉ xe ba,
Thầy mẹ xe ít đôi ta xe nhiều.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)