Đôi ta như khoá với chìa,
Trọn niềm chung thuỷ, đừng lìa mới hay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001