Đôi ta như gậy chống rèm,
Vừa đôi thì lấy ai gièm mặc ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001