Đôi ta như con một nhà,
Như cau một bẹ như cà một cây.


Khảo dị:
Đôi ta như con một nhà,
Như cau một nụ, như cà một lâng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001