Đôi ta như chim từ quy,
Ngày thì nỏ chộ mặt, đêm đi kêu sầu.
Thỉnh thoảng bên nhau mỗi con mỗi núi,
Kêu từ chập túi cho tới canh khuya.
Sầu này biết để ai chia?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001