Đôi ta như chỉ xe trăm,
Xe răng cho được trong rằm tháng tư.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001