Đôi ta như chỉ xe tư,
Xe răng cho được y như lời nguyền.


Khảo dị:
Đôi ta như chỉ xe tư,
Xe răng thì rứa y như một lời.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001