Đôi ta như chỉ mới xe,
Như măng mới mọc như tre mới trồng.
Tre mới trồng ba năm nên luỹ,
Ta quyết lấy mình, mình nghĩ làm sao.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001