Đôi ta như cúc với khuy,
Như kim với chỉ, may đi cho rồi.


Khảo dị:
Đôi ta như cúc với khuy,
Như kim với chỉ mang đi cho liền.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001