Đôi ta như cái dây lưng,
Dưới lụa trên hàng, ai dứt đừng cho.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001