Đôi ta như cái đòng đòng,
Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha.


Khảo dị:
Đôi ta như đũa nòng nòng,
Đẹp duyên chẳng đẹp lòng mẹ cha.
Đôi ta như đũa đong đong,
Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001