Đôi ta như cá lờn mơn,
Ở trên mặt nước chờ cơn mưa rào.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004