Đôi ta như bộ con cờ,
Trước ơn cha mẹ, sau nhờ phận duyên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004