Đôi ta như bộ chén chung,
Giấu kín như mùng còn lậu tiếng ra.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001