Đôi ta như điểu đậu trên nhành,
Tôi với mình chồng vợ, sao bỏ đành đi ra?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001