Đôi ta như đũa trong so
Không bắt mà bén, không so mà bằng
Đôi đũa sơn son, gắp hòn tro đỏ, bỏ vô cơi vàng
Đến đây xa xã ngái làng
Ước răng cho được con phượng bắc ngang con rồng


Khảo dị:
Đôi ta như đũa trong so,
Không bắt mà bén, không so mà đều.
Đôi ta đã quyết thì liều,
Tỉ như
con trẻ thả diều đứt dây.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001